Klub Sportowy
CKS-ORKA Szczecin

WATERPOLO • TRIATHLON • PIŁKA NOŻNA
RODO

  HOME    RODO    

Ochrona Danych Osobowych

2018-11-15
W związku z wejściem w życie - w dniu 25 maja 2018 r. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO, niniejszym informuję, że:
 1. Stowarzyszenie Sportowe K.S. CKS-ORKA Szczecin, ul. Miernicza 5/8, 70-834 Szczecin przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do klubu CKS-ORKA.
 2. Administratorem danych osobowych jest Pełnomocnik Zarządu CKS-ORKA - Łukasz Wrzosek, a dane te są - z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.
Administrator danych informuje, że:
 1. przetwarzanie przez stowarzyszenie CKS-ORKA dane osobowe członków stowarzyszenia CKS-ORKA oraz kandydatów na członków stowarzyszenia CKS-ORKA pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. podanie danych osobowych stowarzyszenia CKS-ORKA jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w stowarzyszeniu CKS-ORKA. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w stowarzyszeniu CKS-ORKA. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo w stowarzyszeniu CKS-ORKA albo z wystąpieniem ze stowarzyszenia CKS-ORKA;
 3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Pełnomocnika Zarządu stowarzyszenia - amp.cks@gmail.com;
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  • podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  • przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do stowarzyszenia CKS-ORKA wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  • będą przechowywane, przez okres przynależności do stowarzyszenia CKS-ORKA, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora - przez czas ich realizacji,
  • nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
  • nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia,
 6. w razie uznania, że przetwarzanie przez stowarzyszenie CKS-ORKA dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Partnerzy
Centrum Kszta�cenia Sportowego, Szczecin, ul. Rydla 49

Szczecin

WOPR Szczecin

OKS Prawobrzeże

prawobrzeze.info

media-projekt.pl, tworzenie stron www
Zobacz więcej
Znajdź nas na poralach społecznościowych !!!
Zobacz dodatkowe materiały.
Zdjęcia

Nasze cele

Młodzież

Wychowywać przez ciężką pracę i dyscyplinę na treningach

Zawody sportowe

Zawsze dawać z siebie wszystko, choćby brakowało już sił i motywacji

Wsparcie

Pomagać sobie nawzajem, uczyć się od siebie, podpatrywać i naśladować

Rodzice

Współpracować z rodzicami na każdym etapie szkolenia dzieci i młodzieży

Wspólne wyjazdy

Integrować się wzajemnie poprzez wspólne uczestnictwo w zawodach i treningach

Sukcesy

Starać się być najlepszym - na pływalni, rowerze, boisku, zawodach, w szkole i poza szkołą.

Nasi trenerzy